Skip to main content

Tevfik Firuzan GÜLÇELİK

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı,
Jeofizik Mühendisi,
Yangın Eğitmeni ,
LPG Otogaz Sorumlu Müdür ,
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ,
Kişisel Koruyucu Donanım Uzmanı ,
Ohsas 18001 ,

Tevfik Firuzan GÜLÇELİKYangın Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi

LPG Sorumlu Müdür

Patlamadan Korunma

Acil Durum Eylem PlanıRisk Analizi

Acil Durum Planı

İSG Eğitimleri

Patlamadan Korunma

Ortam Ölçümleri


Danışmanlık Hizmetlerimiz

İşyeri Ortam Ölçümleri

Ortam Gürültü Ölçümü

İş yerlerinde makine ve tezgahlar da yapılan ölçümler sonucunda gürültü seviye eğrileri veya ızgara metodu ile gürültü haritaları çıkarılmakta, böylelikle işletme içinde tedbir alınması gereken, yoğun olarak gürültüye maruz kalınan noktaların görülmesi kolaylaşmaktadır.

Gürültü Kişisel Maruziyet Ölçümleri (dB(A))

Gürültü Yönetmeliği'ne uygun olarak çalışma ortamında anlık gürültü ölçümü yapılarak gürültü haritası çıkarılmakta ve dozimetre ile çalışanların gürültü maruziyet düzeylerinin ölçümü gerçekleştirlmektedir. Ölçüm sonuçları analiz edilmekte, alınması gereken önlemler belirlenmekte ve çalışanlar eğitilmektedir.

Gaz Ölçümü

İşyerlerinde işin yürütümü esnasında bazı gazlar ortama yayılabilir. Eğer gazların ortama yayılmasını önlemek amacı ile etkili bir havalandırma sistemi yoksa, bu tür işyerlerinde, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçebilmek amacıyla, işyeri ortam havasında bulunan gazların ölçümü ve izlenmesi gerekmektedir.

Ortam Toz Ölçümü

Genelikle tanecik büyüklügü 300 mikronun altında olan katı tanecikler için kullanılan genel bir sözcüktür. Daima hava veya baska bir gaz içinde karışım halinde bulunur.

Aydınlatma Ölçümü

İş yerlerinde her türlü işin kusursuz yapılabilmesi ve en önemlisi de iş görenlerin göz sağlığının korunması iyi bir aydınlatma tekniğini gerektirir. Bir iş ortamında aydınlatma gereksinimi, yapılan işlerin özelliklerine, işin özellikleri nedeniyle detay algılama gibi kriterlere bağlıdır.

Termal Konfor Ölçümleri

işyerinde uygun termal konfor şartlarının sağlanması; çalışanların performansını artırmak ve çalışanların sağlığı üzerinde herhangi bir tehlike oluşturmama amacıyla önem taşımaktadır. Uygun bir çalışma ortamının yaratılmasında ortamdaki ısı, sıcaklık ve hava akımının dikkate alınması gerekmektedir. Termal konfor ölçümü ise endüstri için ideal sıcaklık ve nem koşullarını gösteren bir parametredir.

Risk Değerlendirmesi

İşyerlerinde çalışma şartlarından veya işin doğasından kaynaklanan çeşitli riskler bulunmakta, bu riskler sebebiyle çeşitli sıklık ve büyüklükte iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmektedir.

Risk değerlendirmesi , bu riskleri sayısal olarak değerlendirmek ve belirli bir sıra ile bu risklerin bertaraf veya minimize edilmesini sağlamak amacıyla yapılan, çeşitli gözlem ve ölçümlere dayalı bir çalışmadır.Bu çalışma sonucunda elde edilen verilere dayanarak işyerlerinde risklerin tahammül edilebilir seviyeye indirilmesine çalışılır.

Risk değerlendirmesi, sürekli bir biçimde izlenmesi gereken, tüm işletme personelinin aktif katkı vermesi gerekli olan bir çalışmadır. Bu aktif katkı sayesinde işletmenin tamamında bulunan risklere karşı gerekli risk önleme ve azaltma çalışmaları sağlıklı biçimde yapılabilir.

ISGUVENLIGIDANISMANI.NET ; iyi yetişmiş tecrübeli personeli ile iş yerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla ‘tehlike ve risk değerlendirmesi’ hizmeti vermektedir.

Bu bağlamda ‘iş güvenliği uzmanı’ personelimiz işyerinde tüm saha içerisinde iş proseslerini ve tehlike kaynaklarını gerekli süre içerisinde izlemekte ve çeşitli ölçümler ve gözlemler yardımıyla işyerindeki riskleri belirlemektedir. Yapılan değerlendirme çalışması ‘risk değerlendirme raporu’ şeklinde işletmeye sunulmaktadır. Bu raporlama çalışması işyerleri için bir ‘iş güvenliği yol haritası’dır.

İşyerlerinin yapması gereken bu yol haritasını takip ederek mevcut tehlike kaynaklarını ve riskleri en aza indirmeye çalışmaktır. Bu çalışmanın işyeri faaliyetini sürdürdüğü sürece devam etmesi ve işyerindeki çalışma şartları ve yeni durumlara bağlı şekilde sürekli yenilenmesi gereklidir.

Risk değerlendirme çalışmalarında çalışan tüm personelin aktif katılımını sağlamak için risk değerlendirmesi çalışmalarının ‘iş güvenliği eğitimleri’ ile desteklenmesi gereklidir.

Acil Durumu Yönetimi

İşletmelerin afet ve acil durumlara, bir yönetim sistemi çerçevesinde hazırlanma aşamalarını tanımlamayı ve etkin bir acil durum planlamasının nasıl yapılması gerektiğini açıklamayı amaçlamaktadır. Afet ve acil durum yaratan konuları ve zarar azaltma yöntemlerini kapsamaktadır.

 • Temel terminoloji
 • Yasal gereklilikler
 • Afet ve acil durum yönetim sistemi bileşenleri
 • Zarar azaltma yöntemleri
 • Risk analizleri
 • Afet ve acil durum yönetim sistemi oluşturulması
 • Etkin acil durum planı hazırlanması
 • Olay komuta sistemi
 • Tatbikat ilkeleri Hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

4857 Sayılı İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Yönetmelikler çerçevesinde yaptığımız denetimlerle hem yasal mevzuatlarla uygunluğunuzu hemde sizin için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasını esas amacımız olarak almaktayız.

Firmanıza ait tüm işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği denetimleri yapılarak İşveren’in İş Kanunu’nun 77. maddesinde belirtilen Denetleme yükümlülüğünü de yerine getirmekteyiz.

Denetimlerimiz sonunda hazırlayacağımız raporda mevcut durum tespitinin yanısıra mevcut hatalar veya iyileştirmeler için firmanıza özel önerilerimizde bulunacaktır. Böylece hem yasal yükümlülükleriniz yerine getirilmiş hemde tüm personeliniz için güvenli bir çalışma ortamına sahip olacaksınız.

Yangın ve Patlama Güvenliği

Yangın ve Patlama Güvenliği ile ilgili olarak hizmet verdiğimiz konular

 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması
 • Patlayıcı Maddeler
 • Patlatma Teknikleri
 • Genel Yangın Bilgisi
 • İş Güvenliği ve Yönetmelik
 • Olay Yeri İnceleme
 • Teknik Rapor Düzenleme ve Hukuki Mevzuat
 • Yangın ve Patlama Riskleri
 • Acil Yardım Teknikleri
 • Uygulamalar

Patlamadan Korunma Dokümanı

Çalışanların ve çevrenin patlamanın zararlarından korunmasını amaçlayan Patlamadan Korunma Dokümanı aşağıdaki maddeler göz önünde bulundurularak hazırlanır:

 • İşyerinde patlamaya yol açacak maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurarak
 • Patlayıcı ortam oluşmasını önleyerek
 • Patlayıcı ortam tutuşmasını önleyerek
 • Patlamanın, çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini azaltacak tedbirler alarak
 • İşyerinde kullanılan tüm ekipmanların sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kontrol ederek
 • Patlama ile ilgili risk değerlendirmesi yaparak
 • Patlama ihtimali olan yerler ve ortamlar kontrol altına alınarak

Çevre Yönetimi

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar

 • Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması
 • Online Atık Beyanlarının Yapılması
 • ÇED Raporlarının Hazırlanması
 • Emisyon İzinlerinin Alınması
 • Gürültünün Belirlenmesi
 • Çevre Mevzuatının Takip Edilmesi
 • ISO14001:2004 Çevre Yönetim Sisteminin Kurulması

Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı etkileşimde bulundukları biyolojik, fiziki, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamıdır. Çevre yaşadığımız ortamdır. En kapsamlı tanımı birlikte etraf, canlı varlıklar ve insan etkinlikleri üzerinde doğrudan veya dolaylı bi şekilde tesirler yapabilen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etmenlerin tümü anlaşılır.

Doğal dengeyi oluşturan zincirin halkalarından meydana gelen kopmalar zincirinin tümünü etkileyip dengenin bozulmasına niçin olmaktadır. Bu dengenin bozulmasında en kritik etmen insandır. İnsanın yaptığı bütün türlü davranış doğal dengeyi etkilemektedir.

Çevre yönetimi insanın etraf üzerindeki etkisini asgari düzeye indirmek, doğal dengenin kendini yenilemesine imkan tanıyabilmek ve doğal dengenin bozulmasını önleyebilmek sebebiyle sorunları ortaya çıkmak, toplumun etraf bilincini arttırıp çevrenin korunmasına, geliştirilmesine katkıda bulunmasını sağlamak ve bu amaçla çıkartılan kanun, yönetmelik ve kararları sıkı 1 biçimde uyulmasını sağlamak amacıyla örgütsel binalar oluşturulmuştur. Çevre yönetimi milli ve milletler arası alanda amaçlarının gerçekleştirilmesi sebebiyle bu örgütsel yapıları oluşturulmuştur.

Çevre yönetimi konusu ilk önce uyulması lazım kurallar şeklinde mecburi 1 yönetim biçimi bi şekilde ortaya çıkmıştır. Emir ve denetim birlikte uyma zorunluluğu sağlayan uygulamalar birlikte başlamış, gönüllü bi şekilde uygulanan ve devamlı gelişme gösteren 1 yapıya geçmiştir. Özellikle sanayileşmenin çevreye vereceği tahribi en üye indirmek açısından etraf yönetimi en epey organize sanayi bölgelerinde uygulanabilir.

Çevre yönetimi disiplinli 1 niteliğe sahiptir. Çevre kirlenmesine yönelik insan etkinliklerinin gözlemlenmesi, planlanması ve yönetilmesi birlikte ilgilenir. Çevre yönetimi eşdeğer zamanda ekonomi birlikte ilgilenir. Çevre ekonomi arasında dengeli ve devamlı 1 ilişki bulunur. Çevre yönetimide dengeli kalkınmayı sağlamaya çalışır. Çevre yönetimi çevreye önleyici 1 yaklaşımla yaklaşır. Bu yaklaşımın amacı etraf sorunları ortaya çıktıktan sonraki etkileri ortadan kaldırmaktan ziyade etraf sorunları ortaya çıkmadan önce bu sorunları engellemektir. Çevre yönetimi sağlıklı ve dengeli 1 çevrenin oluşmasını amaç edinir. Bu çevrenin oluşturulması içinde doğa kaynaklarının korunmasını sağlar. Bu sistemin çalışmasını sağlayacak örgütsel binalar oluşturur. Çevre yönetiminin öncelikli alt yapısal gereklerinden birisi genel, tutarlı, günce ve süreklilik gösteren 1 bilgi tabanının oluşturulması ve lazım bilgilerin üretilmesidir.

Çevre yönetiminin amacı insanların yaşamlarını sürdürebilecekleri sağlıklı ve dengeli 1 çevrenin oluşturulması ve korunmasıdır. Bu amaçla etraf kirliliği ortadan kaldırılmaya çalışılır. Çevre üzerinde olumsuz tesirler yaratan riskler ortaya konur ve bunlarla alakadar vatandaşlar uyarılır.

Var olan doğal kaynaklar korunur, iyileştirilir ve geliştirilir. Çevre birlikte ortaya çıkabilecek etraf sorunları birlikte alakadar araştırmalar yapılır. Bunlarla ilgilenecek ve bu araştırmaları yönetecek kurum ve kuruluşlar kurulur.

Çevre yönetiminin amaçlarına ulaşabilmesi sebebiyle vatandaşlarında bu amaçla devinim etmeleri ve davranışlarını, alışkanlıklarını, etik değerlerini bu yönde değiştirmeleri gerekir.

Çevre yönetiminin başarılır olabilmesi bütün şeyden önce halkın bu amaçla devinim etmesine bağlıdır.

İSG Yönetim Sistemleri Kurulumu

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) nedir?
İster üretim isterse hizmet sektöründe olun işinizi çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz kanunlarca zorunludur. OHSAS 18001, bu zorunluluğu yerine getirmenize yardımcı olacak yeni tetkik edilebilir ve uluslararası bir standarttır.

OHSAS 18001’in amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklerin ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ile sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesidir. OHSAS 18001; ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer bir yaklaşımla, sürekli ve proaktif çözümler getirir.

OHSAS 18001 Tarihçesi ve İlgili Standartlar

 • 1974 : Health & Safety at Work Act
 • 1979 : BS 5750 Pt 1,2,3
 • 1987 : ISO 9000 Kalite Güvence Sistem Standardı yayınlanmıştır.
 • 1991 : HS(G) 65 Successful health and safety mgt
 • 1994 : ISO 9000 Revize edilmiştir ve BS 5750 yürürlükten kaldırılmıştır.
 • 1996 : ISO 14001 : 1996 yayınlanmıştır.
 • 1996 : BS 8800 İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi rehberi yayınlanmıştır.
 • 1999 : OHSAS 18001 yayınlamıştır.(Occupational Health & Safety Assessment Series)
 • 2000 : ISO 9000 :2000 yayınlanmıştır.
 • 2004 : ISO 14001 revize edilmiştir.
 • 2005 : OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series) revize edilmiştir.
 • 2007: 18001:2007 İş sağlığı ve güvenliği (İSİG) yönetim sistemi standardı yayınlanmıştır.
 • 2008 : ISO 9001: 2000 revizyonunun yayınlaması beklenmektedir.

OHSAS 18001'in Yararları

 • Karlılığı arttırmak.
 • Kaza maliyetini düşürmek.
 • Kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerini ortadan kaldırmak.
 • Kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklere uyumu güvence altına almak.
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli gelişmeyi sağlamak.
 • Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş gücü kaybını azaltmak.
 • İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak.
 • Yönetim taahhüdünün sağlandığını göstermek.
 • Motivasyon ve katılımı sağlamak.
 • Ulusal yasa ve dünya Standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak.
 • Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak.
 • Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.
 • ISO 9001 ve ISO 14001’e entegre olarak dokümantasyonda ve sistemde tasarrufu sağlar.

Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğe göre Alt Seviyeli Kuruluş tanımına uyan işletmeler büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamak ve bu belgeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemine yüklemekle yükümlüdür.

Güvenlik Raporu

Aynı yönetmeliğe göre Üst Seviyeli Kuruluş tanımına uyan işletmeler ise güvenlik raporu hazırlar. Bu rapor kuruluşun, kuruluşun çevresinin, kuruluşta yürütülen faaliyetlerin ve proseslerin tanıtımının yapıldığı, kuruluşta uygulanan güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin ve işletmecinin taahhütlerinin bulunduğu bir belgedir.

Eğitimlerimiz

Akredite Eğitimler

Nebosh Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Sertifika Eğitimi
IOSH Management Safety Eğitimi
IEMA Uluslararası Çevre Yönetimi Sertifika Eğitimi
IRCA Uluslararası OHSAS 18001 Başdenetçi Eğitimi

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Eğitimin amacı çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirerek, bu alandaki hataları minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır.

Eğitimin Hedefleri:

 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak
 • Çalışanları, çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak
 • Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlayarak geliştirmek
 • Verimli bir iş ortamı yaratmak ve devamını sağlamak
 • 4857 Sayılı iş Kanunun Gereksinimlerinin Sağlanması

Eğitimin İçeriği:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı
 • Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Genel Sağlık Kavramı
 • İş Yerinde Sağlığı Oluşturan Etkenler
 • Meslek Hastalığı
 • İş Kazası
 • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Nedenleri
 • Tehlikeli Davranışlar ve Durumlar
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma
 • Kişisel koruyucu alet kullanımı
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma
 • Uyarı işaretleri
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler
 • Temizlik ve düzen
 • Yangın olayı ve yangından korunma
 • Termal konfor şartları
 • Ergonomi
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 • İlk yardım, kurtarma
 • Disiplin
 • Sektöre Yönelik Uygulamalar
 • Resimlerle İş Kazaları

Davranış Odaklı Güvenlik Eğitimi

Eğitimin amacı Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi yaklaşımının ilkeleri, yöntemleri ve uygulama araçları konusunda bilgi edinmesidir. Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi sisteminin yerleştirilmesi ve uygulanması konularında bilgi ve beceri edinecektir.

 • Davranışlar, varsayımlar ve etiketler
 • Tehlike ve risk kavramları
 • Statik ve dinamik tehlike kavramları
 • Kazaların ve kıl payı atlatılan olayların davranışsal arka planı
 • Davranış açısından risk değerlendirmesi
 • Üretim hatları-operasyonları için davranışsal risk değerlendirmesi
 • İşletmelerde sık gözlenen riskli davranışların analizi
 • Gözlem sürecinin yapılandırılması, sürecin hassasiyetleri
 • Geri bildirim yöntem ve teknikleri
 • Arkadaşını koruma
 • Önerilen “güvenli davranışlar” ın analiz edilmesi
 • Davranışsal aksiyon planlama

OHSAS 18001 Eğitimi

Eğitimin amacı OHSAS 18001 standardının tanıtılması, Sağlık ve Güvenlik Sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması. Eğitim, OHSAS 18001 standardının tanıtımı ve politika, amaç, hedef, yönetim programları ve risk değerlendirmesini (özellikle, tehlikenin tanımlanması, riskin değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili yöntem) içermektedir. İşSağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı ile zenginleştirilmiştir.

 • OHSAS 18001'in Gelişimi
 • OHSAS 18001'in Avantajları
 • Güvenlik ve Sağlık Yönetim Sistemi Kurma Aşamaları
 • Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • Örnek Risk Değerlendirmesi
 • OHSAS 18001'in Gereklilikleri
 • Yasal Mevzuatların İzlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Olayların Araştırılması
 • Dokümantasyon
 • Analizlerin Yapılması

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitimin amacı çevre Yönetim Sisteminin, çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve sürekliliği amacını güden, kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller ve işlemleri ile Çevre Yönetim Sistemleri Standardları ve Çevre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarının basamaklarının anlatılmasıdır.

 • Çevre Yönetim Sistemi Temel Kavramlar
 • Çevre Politikası
 • Çevre Programının Geliştirilmesi (Sorumlulukların Tanımlanması Çevre Programlarının tanımlanması)
 • ISO 14001 Standardı Maddelerinin Yorumlanması
 • Sağlık, Güvenlik ve Kalite Yönetim Sistemlerinin Çevre Yönetim Sistemi ile Entegrasyonu
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar

Etiketleme/Kilitleme (Lockout/Tagout) Eğitimi

Eğitimin amacı bakım onarım elektrik, mekanik teknisyenlerinin ve ara kademe yöneticilerinin arıza, planlı bakım çalışmaları ve taşeron hizmeti alımları sırasında tehlikeli enerjinin (Elektrik, basınçlı hava, basınçlı sıvı, yerçekimi v.b.) kontrolü amacıyla kullanılan etiketleme-kilitleme sistemlerinin ilkelerini, yöntemlerini kavraması amaca uygun araç-gereçi tespit ederek etiketleme-kilitleme uygulamaları yapabilir duruma gelmesidir.

 • Etiketleme - Kilitleme uygulamalarının amacını, ilkelerini tanımlayabilecek
 • Tesislerinde bulunan tesisat, makine üzerinde izolasyon gerektiren tehlikeli enerji kaynaklarını adresleyebilecek
 • Etiketleme - Kilitleme yöntemlerini, araçlarını, izin, kayıt formlarını tanıyacak ve ihtiyacına özel formlar hazırlayabilecek
 • Etiketleme - Kilitleme uygulamaları için kritik görev ve sorumlulukları tanımlayabilecek
 • Etiketleme - Kilitleme uygulama işlemlerini basamaklı olarak sıralayabilecek
 • Verilen görevin gerektirdiği izolasyon gereksinimlerini tanımlayabilecek
 • Farklı grupların bir arada çalışması, birden çok enerji kaynağından beslenen makineler, vardiya değişimi… vb. özel durumlarda yapılması gereken işlemleri tanımlayabilecek
 • Etiketleme, kilitleme uygulamalarının etkinliğini kontrol edip, değerlendirebilecektir

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Eğitimin amacı katılımcılara, yüksekte güvenli çalışma koşulları hakkında bilgi ve becerilerinin kazandırılmasıdır.

Eğitimin İçeriği

 • Yükseklik nedir? Yüksekte çalışırken güvenlik önlemleri
 • İpli erişim yöntemleri ,konumlandırma
 • Yatay ve dikey uygulamalar
 • Düşmeyi engelleyici ekipmanlar ve sistemler
 • Emniyet kemeri giyilmesi ve özellikleri ve bakımı
 • Teknik malzemelerin tanıtımı ve kullanımı
 • Ankaraj noktaları ve özellikleri
 • İskelelerde ve merdivenlerde yüksekte çalışma
 • Güvenlik ağı sistemleri
 • Kurtarma yöntemleri ve özellikleri
 • Çevre önlemleri, toplu koruma
 • Yüksekte çalışmada risklerin belirlenmesi ve önlem alınması
 • Lanyard ve konumlandırma ekipmanların kulanımının gösterimi ve personele uygulatılması
 • Yatay ve dikey emniyet ve erişim yöntemlerinin uygulatılması
 • Dikey sistemler üzerinde yükselme alçalma uygulatılması
 • Kurtarma sistemleri uygulatılması

Risk Analizi Eğitimi

Eğitimin amacı iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurmak ve iş güvenliği ile ilgili performanslarını sürekli geliştirmek isteyen tarafları risk analizi kavramları ve metodlarına ilişkin bilgilendirmektir.

Eğitimin İçeriği

 • Risk kavramı
 • Risk analizinin evreleri
 • Faaliyetlerin sınıflandırılması
 • Tehlikelerin belirlenmesi
 • Risklerin değerlendirilmesi
 • Riski göze alma düzeyinin belirlenmesi
 • Kontrol
 • Kalıntı risk
 • İş sağlığı ve güvenliği riskleri
 • OHSAS 18001 ve risk analizi
 • Risk Analizi Metodları (Kinney,5x5, HAZOP,FMEA)

İş Güvenliği Kurulu Eğitimi

Eğitimin amacı işveren tarafından, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelike göre eğitim verilmesi sağlanır.

 • Kurulun görev ve yetkileri
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar
 • Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri
 • Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri
 • Etkili iletişim teknikleri
 • Acil durum önlemleri
 • Meslek hastalıkları
 • İşyerlerine ait özel riskler

Acil Durum Yönetimi Eğitimi

Eğitimin amacı acil durumlara hazırlık süreçlerinde rol alacak çalışanların, acil bir durumda yönetsel ve operasyonel fonksiyonlar ve acil durumlara hazırlık konusunda bilgi ve beceri edineceklerdir.

 • Acil Durum Tanımı
 • Acil Durumların Belirlenmesi
 • Acil durum yönetimi fonksiyonları
 • Yönetim takımı, organizasyonel seviyeler, pozisyonlar ve sorumluluklar
 • Kontrol sınırı kavramı
 • Kaynakların-yeteneklerin tanımı
 • İlk müdahale, değerlendirme, stratejik ve taktik hedefler
 • Operasyonel periyodun tanımı
 • Aksiyon planlama
 • Acil durum risklerinin değerlendirilmesi
 • Olası senaryoların geliştirilmesi
 • Her bir senaryo için operasyonel hedefler, harekat planları, görevler ve kontrol listeleri belirlenmesi
 • Uygulamalar

Kaza Araştırma ve Analizi Eğitimi

İşyerlerinde Olan Kazaların İşyeri İsteğine Ve Kanuni Gereksinimlere Göre Raporlanması Hakkında Sorumluları Bilgilendirerek Yerinde Çıkarımlarda Bulunmak Ve Uygun Önleyici Tedbirleri Belirlemek İçin Bilgi Ve Becerileri Vermek bu eğitimin amacıdır.

 • Olay ve Kaza Kavramlarının Açıklanması
 • Kazaların Nedenleri
 • Kaza Oluşum Sıklığı
 • Kazaların Etkileri
 • Kaza Araştırmasının Amacı Nedir?
 • Kaza Araştırması Aşamaları
 • Kaza Araştırmasında Sorumluluklar
 • Kaza Analiz Takımları Kurulması
 • Kaza Araştırmasında Kullanılan Yöntemler
 • İSG yönetiminde proaktif ve reaktif yaklaşımlar
 • Kanıtların Tasnifi ve Kategorileri
 • Kazaların Raporlanması
 • Aksiyon Planlarının Çıkarılması ve İzlenmesi
 • Kazalarda Yapılacak Olan İdari İşlemler
 • Örnek Vaka Çalışmaları
 • Sınav

İskele Eğitimi

Eğitimin amacı iskelelerin kurulumundan, yetersiz kontrolünden kaynaklanan kazaların önüne geçilmesi amacıyla iskelelerin kurulum gerekliliklerin, kontrol unsurlarının ve güvenli çalışma metotlarının aktarılması amaçlanmaktadır.

 • İskele Çeşitleri ve İskeleyi Oluşturan Parçalar
 • İskelelerin Bakımı
 • skelelerde Çalışmada İş Güvenliği
 • Genel İş Güvenliği Eğitimi
 • İskele Çalışmalarında İş Güvenliği Eğitimi
  • İskelelerde Güvenlik
  • Yetkinlik ve Eğitim Gereklilikleri
  • Merdivende Güvenli Çalışma
  • Yüksekte Çalışma
  • Emniyet Donanımları
 • Saha UygulamalarıÖzgeçmiş

2003 Yılında Jeofizik Mühendisliği ve 2009 Yılında Turizm Otel İşletmecilği bölümünden mezun oldu.Şu anda Elektrik Enerjisi Üretim İletim Dağıtım Bölümünde eğitimine devam etmektedir.


Süleyman Demirel üniversitesinde BİDB 4 yıllık görevinden sonra 12 yıldır Antalya ' da turizm sektöründe çeşitli görevlerde çalışmıştır.


2012 yılında başladığı İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki eğitimlerine her geçen gün yenilerini ekleyerek sertifikasyonlarını tamamlayıp sektördeki uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ile bu işe gönül vermiş ve sıfır kaza ilkesini hedeflemiştir.2013 yılından beri Antalya ve çevresinde turizm firmaları , oteller , tarım firmaları , tekstil firmaları , mühendislik doğalgaz firmaları , mimarlık firmaları ve inşaatlar gibi bir çok sektörde
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı , Yangın Eğitmenliği ve İş Güvenliği Danışmanlığı yapmaktadır.

İletişim

Adres : Çağlayan Mah 2093 Sok No:25 Muratpaşa/Antalya
Tel: 0242 290 99 98 - 0534 795 67 67
E Mail : info@antalyaisguvenligidanismani.com